ค้นพบ 277 รายการ
หัวข้อ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2565 | ดู 141 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร | ดู 846 ครั้ง
คู่มือการให้บริการการอนุญาตและการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชน | ดู 898 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | ดู 3,618 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 185 ครั้ง
แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 | ดู 747 ครั้ง
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับเรียน | ดู 931 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ | ดู 419 ครั้ง
คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน | ดู 350 ครั้ง
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ดู 373 ครั้ง
พรบ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562 | ดู 291 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 449 ครั้ง