หมวด
ค้นพบ 35 รายการ
หัวข้อ
ตอบรับ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 502 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 | ดู 1,561 ครั้ง
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สรุป นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2561แล้ว) | ดู 374 ครั้ง
การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ดู 1,487 ครั้ง
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ | ดู 556 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร…..โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน” | ดู 1,352 ครั้ง
การนำส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 | ดู 493 ครั้ง
ส่งข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 | ดู 520 ครั้ง
รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (sar) | ดู 841 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ | ดู 744 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561 | ดู 620 ครั้ง