หมวด
ค้นพบ 31 รายการ
หัวข้อ
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ | ดู 438 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร…..โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน” | ดู 1,025 ครั้ง
การนำส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 | ดู 384 ครั้ง
ส่งข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 | ดู 400 ครั้ง
รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (sar) | ดู 660 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ | ดู 602 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561 | ดู 379 ครั้ง