ค้นพบ 269 รายการ
หัวข้อ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 96 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ดู 296 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน หลักสูตร Communicate with Confidence: Boosting Competence for High School Teachers | ดู 658 ครั้ง
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” | ดู 232 ครั้ง
แบบติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 281 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 | ดู 304 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 170 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พ.ศ.2566 | ดู 2,229 ครั้ง
คู่มือจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน | ดู 109 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ดู 85 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 529 ครั้ง
คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 | ดู 586 ครั้ง