หมวด
ค้นพบ 31 รายการ
หัวข้อ
เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอิลามศึกษา) | ดู 708 ครั้ง
เอกสารโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 1,573 ครั้ง
การประกวดเขียนเรียงความประจำเดือนเมษายน หัวข้อ “วันครอบครัว” | ดู 193 ครั้ง
ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา | ดู 396 ครั้ง
ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 424 ครั้ง
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในสังกัด กรอกแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ขยายเวลาเป็น 20 มี.ค. 62) | ดู 357 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | ดู 1,475 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 210 ครั้ง
ตอบรับ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 403 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 | ดู 1,324 ครั้ง
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สรุป นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2561แล้ว) | ดู 301 ครั้ง
การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ดู 1,171 ครั้ง