ค้นพบ 226 รายการ
หัวข้อ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2565-2569) | ดู 241 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | ดู 256 ครั้ง
คู่มือพัฒนางานประกันนอกระบบ | ดู 118 ครั้ง
การยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site | ดู 982 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2564 | ดู 132 ครั้ง
หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | ดู 269 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ 2564 (ฉบับปรับปรุง) | ดู 241 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไฟล์การประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ โควิด 2019 ผ่านระบบออนไลน์ | ดู 419 ครั้ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ไฟล์การประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ โควิด 2019 ผ่านระบบออนไลน์ | ดู 496 ครั้ง
เอกสารการประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC) | ดู 212 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ดู 264 ครั้ง
หลักสูตรต้นแบบ(เพิ่มเติม) | ดู 423 ครั้ง