ค้นพบ 277 รายการ
หัวข้อ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ดู 187 ครั้ง
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 24 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 67 | ดู 53 ครั้ง
ปฏิทินการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ | ดู 104 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) | ดู 95 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 55 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดู 353 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เจาะลึกหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับโรงเรียนเอกชน | ดู 58 ครั้ง
กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย | ดู 433 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 | ดู 84 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | ดู 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 264 ครั้ง