ค้นพบ 278 รายการ
หัวข้อ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 | ดู 44 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) วันที่ 10-11 เม.ย. 67 (ผ่านออนไลน์) | ดู 224 ครั้ง
การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 624 ครั้ง
ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง | ดู 13,808 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 454 ครั้ง
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | ดู 9,018 ครั้ง
คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ | ดู 562 ครั้ง
คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 - 2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก | ดู 384 ครั้ง
การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR ปีการศึกษา 2566 | ดู 305 ครั้ง
รูปแบบ SAR ปีการศึกษา 2566 สำหรับใช้เตรียมข้อมูลนำเข้าในระบบ E-SAR | ดู 11,701 ครั้ง
ระบบแฟลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา | ดู 1,501 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) | ดู 131 ครั้ง