ค้นพบ 269 รายการ
หัวข้อ
รูปแบบ SAR ปีการศึกษา 2566 สำหรับใช้เตรียมข้อมูลนำเข้าในระบบ E-SAR | ดู 234 ครั้ง
ระบบแฟลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา | ดู 1 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) | ดู 8 ครั้ง
จองรถราชการ | ดู 128 ครั้ง
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ดู 28 ครั้ง
คู่มือนิเทศตาดีกา (ฉบับสมบูรณ์) | ดู 11 ครั้ง
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 9 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 67 | ดู 18 ครั้ง
ปฏิทินการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ | ดู 21 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) | ดู 66 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 26 ครั้ง
ประชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ดู 290 ครั้ง