ค้นพบ 227 รายการ
หัวข้อ
แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร | ดู 48 ครั้ง
คู่มือการให้บริการการอนุญาตและการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชน | ดู 170 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | ดู 660 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | ดู 666 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 84 ครั้ง
แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 | ดู 214 ครั้ง
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับเรียน | ดู 515 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ | ดู 132 ครั้ง
คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน | ดู 127 ครั้ง
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ดู 157 ครั้ง
พรบ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562 | ดู 128 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 253 ครั้ง