หมวด
ค้นพบ 5 รายการ
หัวข้อ
แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) | ดู 120 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ดู 1,855 ครั้ง
การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | ดู 832 ครั้ง
คู่มือการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน | ดู 7,630 ครั้ง
อบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน การเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐ | ดู 743 ครั้ง