หมวด
ค้นพบ 6 รายการ
หัวข้อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย | ดู 1,386 ครั้ง
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 | ดู 1,146 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | ดู 3,240 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน | ดู 2,459 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี | ดู 10,815 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี | ดู 42,324 ครั้ง