หมวด
ค้นพบ 6 รายการ
หัวข้อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย | ดู 1,634 ครั้ง
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 | ดู 1,462 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | ดู 4,161 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน | ดู 3,422 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี | ดู 14,366 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี | ดู 53,703 ครั้ง