หมวด
ค้นพบ 21 รายการ
หัวข้อ
สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิตัลในอนาคต | ดู 38 ครั้ง
รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ดู 145 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอิลามศึกษา) | ดู 390 ครั้ง
เอกสารโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 991 ครั้ง
การประกวดเขียนเรียงความประจำเดือนเมษายน หัวข้อ “วันครอบครัว” | ดู 63 ครั้ง
ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา | ดู 150 ครั้ง
ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 255 ครั้ง
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในสังกัด กรอกแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ขยายเวลาเป็น 20 มี.ค. 62) | ดู 218 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | ดู 557 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 106 ครั้ง
ตอบรับ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 276 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 | ดู 504 ครั้ง