หมวด
ค้นพบ 14 รายการ
หัวข้อ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | ดู 21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 42 ครั้ง
ตอบรับ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย | ดู 189 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 | ดู 135 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 | ดู 129 ครั้ง
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สรุป นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2561แล้ว) | ดู 127 ครั้ง
การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ดู 393 ครั้ง
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ | ดู 194 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร…..โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน” | ดู 459 ครั้ง
การนำส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 | ดู 143 ครั้ง
ส่งข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 | ดู 175 ครั้ง
รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (sar) | ดู 295 ครั้ง