หมวด
ค้นพบ 6 รายการ
หัวข้อ
การยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site | ดู 1,080 ครั้ง
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ดู 607 ครั้ง
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ดู 793 ครั้ง
การรายงานการเปิดสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปและกีฬา | ดู 628 ครั้ง
แบบติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน ในระบบ ตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 1,484 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | ดู 3,470 ครั้ง