หมวด
ค้นพบ 9 รายการ
หัวข้อ
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 38 ครั้ง
คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 34 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่จัดทำขึ้นเอง | ดู 75 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรต้นแบบ | ดู 55 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 | ดู 94 ครั้ง
หลักสูตรต้นแบบที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดู 207 ครั้ง
คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ | ดู 443 ครั้ง
หลักสูตรต้นแบบตามโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | ดู 643 ครั้ง
การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ | ดู 448 ครั้ง