ค้นพบ 277 รายการ
หัวข้อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) วันที่ 10-11 เม.ย. 67 (ผ่านออนไลน์) | ดู 180 ครั้ง
การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 353 ครั้ง
ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง | ดู 4,942 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 299 ครั้ง
ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | ดู 7,399 ครั้ง
คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ | ดู 314 ครั้ง
คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 - 2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก | ดู 203 ครั้ง
การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา E-SAR ปีการศึกษา 2566 | ดู 287 ครั้ง
รูปแบบ SAR ปีการศึกษา 2566 สำหรับใช้เตรียมข้อมูลนำเข้าในระบบ E-SAR | ดู 9,920 ครั้ง
ระบบแฟลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา | ดู 657 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นเรียน และสำเร็จการศึกษาผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) | ดู 120 ครั้ง
จองรถราชการ | ดู 664 ครั้ง