ค้นพบ 242 รายการ
หัวข้อ
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” | ดู 80 ครั้ง
แบบติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 48 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 | ดู 47 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 24 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พ.ศ.2566 | ดู 771 ครั้ง
คู่มือจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน | ดู 35 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ดู 21 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 206 ครั้ง
คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 | ดู 194 ครั้ง
ประกาศ | ดู 64 ครั้ง
รูปแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 (เพื่อการจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-SAR) | ดู 13,679 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 45 ครั้ง