ค้นพบ 176 รายการ
หัวข้อ
รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 696 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ | ดู 11 ครั้ง
การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 | ดู 229 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่จัดทำขึ้นเอง | ดู 26 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรต้นแบบ | ดู 11 ครั้ง
การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | ดู 14 ครั้ง
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ฯ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 28 ครั้ง
ประกาศ กช เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ | ดู 26 ครั้ง
ประชุมครั้งที่ 2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรฯ | ดู 69 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 | ดู 49 ครั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) | ดู 72 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงการสำรวจรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 469 ครั้ง