ค้นพบ 151 รายการ
หัวข้อ
ตอบรับเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 | ดู 93 ครั้ง
รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดู 4 ครั้ง
เอกสารการอบรมการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มาตรฐานและคุณภาพแบบยั่งยืน (การเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่) | ดู 134 ครั้ง
ระบบออกเลขที่หนังสือราชการ (ชั่วคราว) | ดู 75 ครั้ง
ตอบรับการเข้าอบรมการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มาตรฐานและคุณภาพแบบยั่งยืน | ดู 184 ครั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562 | ดู 238 ครั้ง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ปีการศึกษา 2562 | ดู 149 ครั้ง
การประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 | ดู 240 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net (กิจกรรมที่ ๑ - ๒) | ดู 280 ครั้ง
เล่มแนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ | ดู 629 ครั้ง
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) | ดู 470 ครั้ง
รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | ดู 4,656 ครั้ง