ค้นพบ 246 รายการ
หัวข้อ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 | ดู 243 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ดู 249 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน หลักสูตร Communicate with Confidence: Boosting Competence for High School Teachers | ดู 579 ครั้ง
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” | ดู 185 ครั้ง
แบบติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 175 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 | ดู 124 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 95 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พ.ศ.2566 | ดู 1,603 ครั้ง
คู่มือจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน | ดู 66 ครั้ง
สื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทะเล รวมทั้งเรื่องเขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ดู 42 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 389 ครั้ง