ค้นพบ 136 รายการ
หัวข้อ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 | ดู 2 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอิลามศึกษา) | ดู 253 ครั้ง
เอกสารโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 616 ครั้ง
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดู 727 ครั้ง
การประกวดเขียนเรียงความประจำเดือนเมษายน หัวข้อ “วันครอบครัว” | ดู 28 ครั้ง
ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา | ดู 89 ครั้ง
ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ดู 203 ครั้ง
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในสังกัด กรอกแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ขยายเวลาเป็น 20 มี.ค. 62) | ดู 169 ครั้ง
ตัวอย่างแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ฉบับเป็นแนวทางเพื่อการจัดเตรียมข้อมูล) | ดู 532 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ | ดู 38 ครั้ง
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 | ดู 145 ครั้ง
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | ดู 193 ครั้ง