ค้นพบ 166 รายการ
หัวข้อ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) | ดู 15 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงการสำรวจรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 376 ครั้ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งถอดถอน(อัพเดต) | ดู 193 ครั้ง
ระบบบริหารการจัดสอบ O-NET | ดู 103 ครั้ง
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสงขลา | ดู 73 ครั้ง
คู่มือการขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ | ดู 98 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ดู 62 ครั้ง
การนำส่งค่าเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2562 | ดู 1,256 ครั้ง
แบบสอบถามข้อมูลโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง | ดู 129 ครั้ง
แบบติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน ในระบบ ตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 | ดู 518 ครั้ง
การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 | ดู 1,498 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ | ดู 400 ครั้ง