ค้นพบ 182 รายการ
หัวข้อ
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 7 ครั้ง
คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 6 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ดู 167 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 26 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ครั้งที่ 3 "การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน" (Education Management through Network Centers : EMNC) | ดู 18 ครั้ง
ตัวอย่างประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ) | ดู 276 ครั้ง
รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข 30 มีนาคม 2563) | ดู 65,539 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ | ดู 813 ครั้ง
การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 | ดู 470 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่จัดทำขึ้นเอง | ดู 51 ครั้ง
รูปแบบหลักสูตรต้นแบบ | ดู 38 ครั้ง
การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพของเงินอุดหนุนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | ดู 44 ครั้ง