ค้นพบ 187 รายการ
หัวข้อ
สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 | ดู 7 ครั้ง
รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ดู 485 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน : เกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ | ดู 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย" วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | ดู 38 ครั้ง
ประกาศยกเลิกหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดู 25 ครั้ง
หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | ดู 414 ครั้ง
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ดู 167 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ดู 399 ครั้ง
การรายงานการเปิดสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปและกีฬา | ดู 219 ครั้ง
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 76 ครั้ง
คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 79 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ดู 561 ครั้ง