ค้นพบ 231 รายการ
หัวข้อ
คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา | ดู 3 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปีการศึกษา 2565 | ดู 102 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 66 | ดู 27 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2565 | ดู 16 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร | ดู 129 ครั้ง
คู่มือการให้บริการการอนุญาตและการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชน | ดู 262 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | ดู 863 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | ดู 797 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 97 ครั้ง
แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 | ดู 271 ครั้ง
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับเรียน | ดู 587 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ | ดู 159 ครั้ง