ค้นพบ 227 รายการ
หัวข้อ
แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร | ดู 9 ครั้ง
คู่มือการให้บริการการอนุญาตและการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชน | ดู 99 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | ดู 410 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | ดู 437 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 73 ครั้ง
แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 | ดู 177 ครั้ง
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับเรียน | ดู 473 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ | ดู 122 ครั้ง
คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน | ดู 117 ครั้ง
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ดู 149 ครั้ง
พรบ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562 | ดู 115 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 210 ครั้ง