ค้นพบ 188 รายการ
หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย" วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | ดู 9 ครั้ง
ประกาศยกเลิกหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดู 3 ครั้ง
หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | ดู 179 ครั้ง
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | ดู 91 ครั้ง
แจ้งโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ดู 261 ครั้ง
การรายงานการเปิดสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปและกีฬา | ดู 188 ครั้ง
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 55 ครั้ง
คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ | ดู 54 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ดู 406 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 96 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ครั้งที่ 3 "การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน" (Education Management through Network Centers : EMNC) | ดู 48 ครั้ง
ตัวอย่างประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น (โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ) | ดู 454 ครั้ง