ค้นพบ 225 รายการ
หัวข้อ
เอกสารประกอบการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | ดู 32 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | ดู 26 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัญจรออนไลน์ภายใต้โครงการ EMNC เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่าย ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 | ดู 51 ครั้ง
แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 | ดู 103 ครั้ง
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับเรียน | ดู 337 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ | ดู 82 ครั้ง
คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน | ดู 71 ครั้ง
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ดู 114 ครั้ง
พรบ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562 | ดู 74 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ดู 153 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดู 214 ครั้ง
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2565-2569) | ดู 217 ครั้ง