หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2555)
4 ธ.ค. 61 06:32 น. 51,238 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2555 เป็นเพียงเอกสารแนบประกอบหลักสูตร) ชื่อหลักสูตรยังคงเป็น "หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546"