แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ( ปพ.๓) แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ
5 มิ.ย. 61 12:01 น. 17,235 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

1. แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่ แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา17_3_63.pdf

2. ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือนำส่ง แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร แบบสรุปการจัดส่ง) คลิกที่นี่ เอกสารหนังสือนำส่ง_แบบรายงาน_แบบสรุปการจัดส่ง.docx

3. แบบบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (ปพ.1) ตัวอย่างแบบบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการ.pdf

4. การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3).pdf

5. เอกสารการประชุมสัญจร ปีงบประมาณ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC) ประชุมสัญจร_EMNC.pdf