การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย
4 มิ.ย. 61 13:24 น. 2,742 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย รายละเอียดตามลิงค์

วันที่ 2 มิถุนายน 2561  (ภาคเช้า)  https://youtu.be/wGZm3Lb42KU

วันที่ 2 มิถุนายน 2561  (ภาคบ่าย)  https://youtu.be/XRD7kpVR2bE

วันที่ 3 มิถุนายน 2561  (ภาคเช้า)  https://youtu.be/HAzoKhRve6w

วันที่ 3 มิถุนายน 2561  (ภาคบ่าย)  https://youtu.be/9C84QmlWV34