การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
5 เม.ย. 67 11:09 น. 353 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน >>> คลิกที่นี่ 
 2. ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา >>> คลิกที่นี่ 
 3. แนวทางการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  >>> คลิกที่นี่
 4. ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ >>> คลิกที่นี่
 5. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผ่านทางออนไลน์ google Meet  >>> คลิกที่นี่    / ภาพการประชุม 

 

ลิงก์อื่นๆ ทีี่เกี่ยวข้อง 

 • การยกระดับ PISA ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.กลาง)
 • PISA THAILAND  
 • GLOBE THAILAND 
 •  

  รายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ