คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 - 2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก
12 มี.ค. 67 09:33 น. 384 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา
  • คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 - 2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย  คลิกที่นี่ 
  • คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 - 2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่
  •