ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2566
20 ต.ค. 66 11:27 น. 18,305 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint)  O-NET ปีการศึกษา 2566 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่

O-NET ป.6 คลิกทีนี่

O-NET ม.3 คลิกที่นี่

O-NET ม.6 คลิกที่นี่