รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
23 มิ.ย. 65 21:09 น. 4,385 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) คลิกที่นี่ 
 2. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561) คลิกที่นี่ 

 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561) คลิกที่นี่ 

 4. คู่มือแนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

 5. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศดัานการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

 6. วีดีโอขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) คลิกที่นี่

 7. ตัวอย่างการตรวจสอบ SAR ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) คลิกที่นี่ 

 8. คู่มือการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คลิกที่นี่ 

เอกสารประชุมชี้แจง 

 1. ประชุมชี้แจงการจัดทำ sar ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รออับโหลดเอกสาร)
 2. ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลิกที่นี่ 
 3. เขียน SAR อย่างไรให้ตอบโจทย์ สมศ. คลิกที่นี่ 
 4. แบบฟอร์ม SAR สำหรับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำในระบบ E-SAR คลิกที่