แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
29 ม.ค. 65 11:50 น. 384 ครั้ง
นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว
ศึกษานิเทศก์