การยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site
5 พ.ย. 64 23:42 น. 1,450 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในระบบและนอกระบบ ที่ตั้งอยู่ ในอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการดังต่อไปนี้ในการยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

1. ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ อย่างครบถ้วนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมประเมินตนเองตามแบบแนบท้ายประกาศ ฯ ดังกล่าว

2. ยื่นเอกสารตามรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ชุด (กำหนดการลงพื้นที่ทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)