การยื่นขอเปิดโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site
9 ต.ค. 64 09:29 น. 141 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนให้เป็นตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตเปิดโรงเรียน ดังนั้น จึงให้โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองตามแบบที่กำหนด โดยการสแกน QR-Code ต่อไปนี้ ก่อนยื่นขอเปิดโรงเรียน

1) แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบประเภทพักนอน https://forms.gle/4Bngpjv4ZtKbuZDN7

2) แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบประเภท ไป-กลับ https://forms.gle/2GBiMMbtv8GxqbRX7