การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
16 เม.ย. 64 10:11 น. 942 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

คำชี้แจงการจัดส่งผลการเรียน GPA รูปแบบใหม่

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

  1. การจัดส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน ที่เว็บไซต์ http://regis.opec.go.th

  2. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลแบบเก่า เช่น อีเมล แผ่นซีดี และไปรษณีย์

  3. ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบ PSIS ของโรงเรียน

  4. การนำไฟล์เข้าระบบงานทะเบียนนักเรียน จากโปรแกรม GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม GPA57 เท่านั้น (กรณีใช้โปรแกรม GPA50 GPA52 GPA55 ต้องนำไฟล์ข้าโปรแกรม GPA57 ก่อนแล้วจึงส่งออกไฟล์)  

  5. ศึกษารายละเอียดคู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญศึกษา (รูปแบบใหม่) และวีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน ลิงก์ด้านล่าง

  6. ติดต่อสอบถาม  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทร. 02-282-1000 ต่อ 650    กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทร. 02-282-1000 ต่อ 550

  7. ติดต่อสอบถาม  ผู้ดูแลระบบงานทะเบียน โทร. 02-282-1000 ต่อ 340 และ 02-281-6380

      >>> เข้าระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ 

      >>> รายงานข้อมูลการนำส่งข้อมูล GPA  คลิกที่นี่

     >>> คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญศึกษา คลิกที่นี่ GPA_โรงเรียนสามัญ.pdf

      >>> วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน  วีดีโอ

      >>> ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล GPA คลิกที่นี่