ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่การศึกษาเอกชน (เอกสารประกอบประชุม วันที่ 17-19 มกราคม 2562)
7 เม.ย. 64 15:05 น. 1,380 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เอกสารประกอบประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562

1. ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่การศึกษาเอกชน (เอกสารประกอบ วันที่ 17-19 มกราคม 2562)  คลิกที่นี่  

2. หลักการแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. คลิกที่นี่  

3. การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่และสมศ.ยุคใหม่  คลิกที่นี่