รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
15 มี.ค. 64 14:25 น. 54,691 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เนื่องจาก สช. ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่นำเข้าข้อมูลและส่ง SAR ออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำและส่งรายงาน ปีการศึกษา 2563 นี้ สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความพร้อมก่อนเปิดระบบนำเข้าข้อมูล SAR ออนไลน์ ซึ่งหากระบบเปิดใช้งาน สช.จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในคราวต่อไป

รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  ดาวโหลดได้ที่นี่ 

ลิงค์ หนังสือแจ้งจากสช.ส่วนกลาง คลิกที่นี่ 

(โรงเรียนต้องจัดทำรูปแบบรายงาน ตามแบบรายงานดังกล่าว เพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่านทางระบบ E-SAR ต่อไป)