แจ้งโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
10 มิ.ย. 63 15:07 น. 1,854 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563 >> คลิก

2. ประกาศ กช. เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน >> คลิก