ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ครั้งที่ 3 "การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน" (Education Management through Network Centers : EMNC)
23 เม.ย. 63 12:21 น. 560 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สั่งการให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร ครั้งที่ 3 "การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน" (Education Management through Network Centers : EMNC) โดยมีหัวหน้าศูนย์เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://meet.google.com ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้ของสั่งการของประกาศกระทรวงศึกษาธิการและคำสั่งจังหวัดสงขลา ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะการเว้นห่างระยะทางสังคม (Social Distancing)

----------------------------------

การประชุมดังกล่าว ผอ.สช.จ.สงขลา ได้กำชับเรื่องของการดำเนินงานตามข้อสั่งการเลขา กช. เรื่องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ การแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน การจัดส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) การดำเนินงานรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และอื่นๆ