รูปแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข 30 มีนาคม 2563)
24 มี.ค. 63 12:56 น. 129,200 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ตรวจสอบสถานะการนำส่งไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2562  ที่นี่...

 

 

รูปแบบรายงาน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 

                         

มือ ลายนิ้วมือ ชี้ - ภาพฟรีบน Pixabay ดาวน์โหลดรูปแบบรายงาน (sar) ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข 30 มีนาคม 2563) คลิกที่นี่ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือที่เกี่ยวข้อง (สช.สงขลา) 

 1. หนังสือแจ้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  (ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563) 
 2. หนังสือแจ้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
 3. รายละเอียด SAR ปรับแก้ (30 มีนาคม 2563) 
 4. การจัดทำและจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา  คลิกที่นี่
 3. ประกาศ สช. เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
 4. แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา คลิกที่นี่  

                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR 2561 ให้ใช้รูปแบบด้านล่างนี้

 1. ระดับปฐมวัย ดาวโหลดที่นี่ 
 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวโหลดที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโรงเรียนเอกชนต้นแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในรอบส่วนภูมิภาค 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4, 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

 1. กรอบแนวทาง ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน PPT
 2. กรอบแนวทางปฐมวัย pdf.
 3. กรอบแนวทางขั้นพื้นฐาน pdf.
 4. ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก pdf.
 5. การใช้หลักฐานอ้างอิงข้อมูล ระดับปฐมวัย pdf.
 6. การใช้หลักฐานอ้างอิงข้อมูล ระดับขั้นพื้นฐาน pdf.
 7. การวิเคราะห์มาตรฐาน PPT 

----------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดอบรมฯ ได้ตามหัวขัอด้านล่างนี้

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่การศึกษาเอกชน โดย ผชช.ประยูร  หรั่งทรัพย์
 2. ความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดย อ.ไพเราะ
 3. มาตรฐานการศึกษา คำอธิบาย และระดับคุณภาพ โดย อ.สยาม
 4. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ( ตอนที่ 1 ) โดย อ.ไพเราะ
 5. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 2 ) โดย อ.ไพเราะ
 6. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 3 ) โดย อ.สุเชษฐ และ อ.สยาม
 7. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( ตอนที่ 4 – 5 ) โดย ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ
 8. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ( ตอนที่ 6 ) (SAR) โดย อ.สยาม
 9. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ( ตอนที่ 7 ) โดย อ.ไพเราะ
 10. การพัฒนานวัตกรรม  โดย อ.อภิวันทน์  พินทอง
 11. แบบรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------