ประชุมครั้งที่ 2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรฯ
11 ก.พ. 63 15:57 น. 588 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑ นวมิตร โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภแเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา