แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสงขลา
7 พ.ย. 62 14:42 น. 120 ครั้ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่