แบบติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน ในระบบ ตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
29 ต.ค. 62 15:52 น. 946 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูล 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw4IOI_hdymG02vLEMkaPEV3BG2UPb3HHDSpU3uKuZ1GTp7w/viewform

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2554 พร้อมข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบให้สอดคล้องกับตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ อย่างเป็นปัจจุบัน

 

คำชี้แจง

1. ให้ตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนของท่าน ณ ปัจจุบัน กับ ตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ว่าสอดคล้องกันหรือไม่

2. บันทึกข้อมูลตามสภาพจริงที่ปรากฎ และให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนในอนาคต

3. ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องและลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล

4. ให้จัดพิมพ์เก็บเป็นสารสนเทศของโรงเรียน