การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
24 ต.ค. 62 16:33 น. 9,107 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

คำชี้แจงการจัดส่งผลการเรียน GPA รูปแบบใหม่

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

  1. การจัดส่งข้อมูลฯ ผ่านระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน ที่เว็บไซต์ http://regis.opec.go.th

  2. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลแบบเก่า เช่น อีเมล แผ่นซีดี และไปรษณีย์

  3. ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบ PSIS ของโรงเรียน

  4. ดำเนินการภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  (เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ TCAS ต่อไป)

  5. การนำไฟล์เข้าระบบงานทะเบียนนักเรียน จากโปรแกรม GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม GPA57 เท่านั้น (กรณีใช้โปรแกรม GPA50 GPA52 GPA55 ต้องนำไฟล์ข้าโปรแกรม GPA57 ก่อนแล้วจึงส่งออกไฟล์)  

  6. การรายงานข้อมูลการนำส่งข้อมูล GPA (หลังจากส่งข้อมูล GPA ผ่านระบบทะเบียนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว) ให้คลิกแบนเนอร์ลิงค์รายงานการนำส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน 62 ที่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  7. ศึกษารายละเอียดคู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญศึกษา (รูปแบบใหม่) และวีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน ที่เว็บไซต์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/งานบริการ/GPA 5 ภาคเรียน ปี 62 หรือที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/การจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA และ GPAX

  8. ติดต่อสอบถาม  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทร. 02-282-1000 ต่อ 650    กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทร. 02-282-1000 ต่อ 550

  9. ติดต่อสอบถาม  ผู้ดูแลระบบงานทะเบียน โทร. 02-282-1000 ต่อ 340 และ 02-281-6380

      >>> เข้าระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ 

      >>> รายงานข้อมูลการนำส่งข้อมูล GPA  คลิกที่นี่

     >>> คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญศึกษา คลิกที่นี่ GPA_โรงเรียนสามัญ.pdf

      >>> วีดีโอการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน  

      >>> ตรวจสอบการนำส่งข้อมูล GPA คลิกที่นี่