การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2562
11 ก.ค. 62 10:53 น. 2,399 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ดาวโหลด เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

 • ตัวอย่างข้อสอบ 
 • รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
 •  

  ระดับชั้น ม.3

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

 • ตัวอย่างข้อสอบ 
 • รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
 •  

  ระดับชั้น ม.6

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

 • ตัวอย่างข้อสอบ 
 • รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาสังคมศึกษา  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
 •