การประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562
8 ก.ค. 62 18:36 น. 553 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
นักวิชาการศึกษา

การประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562

1. ประกาศ.pdf

2. ระเบียบว่าด้วย_รางวัลพระราชทาน_ฉบับที่_2.pdf