เล่มแนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)
1 ก.ค. 62 23:26 น. 8,237 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ให้ใช้เล่มแนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) 

* หมายเหตุ  ยกเลิกเล่มเดิม (สีเหลือง) ใช้เล่มใหม่ สีเขียว