หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
1 ก.ค. 62 21:17 น. 5,178 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต.pdf

บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต