สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 มิ.ย. 62 23:17 น. 1,317 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
นักวิชาการศึกษา

สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 2 คน/โรง)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล (ผู้บริหาร  ครูผู้สอน รวม 2 คน/โรง)

กิจกรรมที่ 3.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ (ครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา)  2 คน/โรง

กิจกรรมที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ (ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย)  2 คน/โรง

(หมายเหตุ ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามลิงค์ในแต่ละกิจกรรม)