เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปี พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437
7 พ.ค. 62 15:40 น. 5,707 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
นักวิชาการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร ฯ

1_หลักสูตรฟัรฎูอีน-๒๕๕๙_(๒๒-๒๕๖๐).pdf

2  คู่มือ_แนวทางการบริหารหลักสูตรตาดีกา_23_ธั.pdf

3_แนวทางการวัดและประเมินผล_แก้ไข25ธ.ค.59.pdf

4. หลักสูตรสถานศึกษา(ฟัรฎูอีน)_2559_(9-4-61)_.doc  (สำหรับปรับแก้ใช้ในสถานศึกษา)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.docx (สำหรับปรับแก้ใช้ในสถานศึกษา)

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฟ้า-1.pdf

ปอ_4_ปอ_5.docx

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(กุรฺอา.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัตตาร.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อักษาย.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลฟิก.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลอะก.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลอัค.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลฮะด.pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อาหรับ).pdf

ป.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(รูมี).pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(กุรฺอา.pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(รูมี).pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(ยาวี).pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัตตาร.pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลอะก.pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลฟิก.pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลอัค.pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อาหรับ).pdf

ป_2_แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา_(อัลฮะด.pdf

 

 

 

รายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ