คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ฉบับปรับปรุง 2555
7 พ.ค. 62 11:06 น. 20,000 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2555 เป็นเพียงเอกสารแนบประกอบหลักสูตร) ชื่อหลักสูตรยังคงเป็น "หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546"

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 (ฉบับปรับปรุง 2555)  

  •  ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น_(อิบติดาอียะห์).rar
  • ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง_(มุตะวัซซิเฏาะฮ).rar
  • ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย_(ซานาวีย์).rar