ตัวอย่างแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ฉบับเป็นแนวทางเพื่อการจัดเตรียมข้อมูล)
13 มี.ค. 62 10:36 น. 9,147 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ตัวอย่างแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ซี่งเป็นรูปแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลเท่านั้น ยังไม่ใช่รูปแบบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนรายงาน SAR รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี611.docx