แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
12 มี.ค. 62 14:59 น. 994 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แนวปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ_ประเภทนานาชาติ.pdf

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศแนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติไว้

โดยให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติทุกระดับ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานหรือองค์กร แล้วแต่กรณี

และเมื่อโรงเรียนแห่งใดได้รับการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานรัฐบาลเจ้าของหลักสูตรเฉพาะชาติของประเทศนั้น ๆ กำหนด หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่าโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติแห่งนั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

๑. Western Association of Schools and Colleges (WASC)

๒. Council of International Schools (CIS)

๓. Education Development Trust (EDT)

๔. New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

๕. องค์กรอื่นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช.