นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา-ธิดานุเคราะห์ ได้รับคิดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ระดับม.ต้น ครั้งที่ 16 ณ ประเทศกาตาร์
28 พ.ค. 62 16:21 น. 1,886 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th USO) ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2562 รายนามดังต่อไปนี้ ตัวแทนประเทศไทย 1. เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2. เด็กชายคณิศร ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา

3. เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา

4. เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์

5. เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สำรอง 1. เด็กชายพสิษฐ์ พัวสันติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา