นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1
เมื่อ 19 ก.ค. 62, 11:39 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำหรับเครือข่าย (สช.) เขต 3 สงขลา ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงและสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง