สช.จ.สงขลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2562 กิจกรรมที่ 4 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
18 ก.ค. 62 10:40 น. 263 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมณันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมที่ 4 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางฒามรา พรหมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ และนายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล ครูผู้สอนโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยมีครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ภาพ : นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา