ประชุมวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 ก.ค. 62, 12:46 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชสงขลา