ประชุมวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
15 ก.ค. 62 12:46 น. 104 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชสงขลา