สช.จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR ประจำปีการศึกษา 2561
15 ก.ค. 62 09:52 น. 166 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (วิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ สรุปรายงานผล พร้อมด้วยนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 89/2562 ร่วมวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แนะนำ ชี้แจง รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเอกชนในสังกัดต่อไป