นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจำปีการศึกษา 2562
12 ก.ค. 62 14:10 น. 183 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการนี้ มีนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการลงตรวจ นิเทศฯ

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ทั้งสิ้น 155 โรงเรียน โดยสช.จ.สงขลา ได้ดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ฯ เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา