นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
10 ก.ค. 62 17:57 น. 67 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จชต.ร่วมพิจารณากลั่นกรอง