สช.จ.สงขลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2562 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระภาษาไทย
10 ก.ค. 62 10:20 น. 163 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงแรมณันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ มีนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับการจัดกิจกรรมที่ 3 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีระพล พงษ์พิมาย ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบาละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีครูภาษาไทยจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน