โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล
5 ก.ค. 62 13:27 น. 382 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล"  ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 158 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้